Algemene Voorwaarden voor stildansen.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van stildansen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stil Dansen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stil Dansen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stil Dansen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stil Dansen te mogen claimen of te veronderstellen.

Stil Dansen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op stildansen.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Schade:

Mochten één of meerdere onderdelen van de set beschadigd zijn of missen, worden er kosten in rekening gebracht volgens onderstaand overzicht:

  • Hoofdtelefoon: EUR 50,- per stuk
  • Kabels, snoeren: EUR 10,- per stuk
  • Zender: EUR 75,- per stuk
  • Box (los): EUR 100,-
  • Tas (los): EUR 50,-
  • Mini disco licht: EUR 50,- per stuk
  • Karaoke set (optioneel): EUR 100,- per set (ook als het om een onderdeel gaat)
  • Zender te laat retour: Volledige huursom complete set

Deze kosten zullen indien van toepassing achteraf in rekening worden gebracht. Wanneer deze rekening niet voldaan wordt, zal de inning van deze kosten worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij de kosten voor rekening van de huurder komen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stil Dansen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van stildansen.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.